Capçalera

Aquest BLOG és una petita aportació des del pensament, l'opinió i el debat de les qüestions que més m'inquieten. Tot des del meu compromís polític, social i cultural. Vos anim a que en faceu part.

dilluns, 13 de juny de 2011

La Senyera de Vilafranca, té data de neixament. En tindrà de defunció?

ACTA DEL PLE ORDINARI DE DIA 2 DE MARÇ DE 2002
A la Sala d'Actes de la Casa Consistorial de Vilafranca de Bonany i essent les 12 hores del dia 2 de març de 2002, prèvia convocatòria en forma, es reuneix el Ple corporatiu per celebrar sessió ordinària pública en primera convocatòria.
Sota la presidència del Batle, Sr. Jaume Sansó Caldentey, hi concorren els següents regidors: srs. Joan Bauçà i Bauçà, Jaume Català Sansó, Josep Sansó Amengual i Francisca Bauzà Sansó del grup municipal nacionalista PSM, i els srs. Aina Ferrer Bover, Miquel Barceló Mascaró i Monserrat Rosselló Nicolau per part del grup popular; assistits per la secretària actal. Magdalena Sastre Nicolau, qui certifica.
Ha excusat la seva absència el sr. Jordi Sansó Florit del PSM i no han assistit a la sessió els srs. Bernat Gari Gayà del PP i Catalina Bover Nicolau del PSM.
Assolit, doncs, el quòrum necessari de constitució el sr. President declara oberta la sessió i es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l'ordre del dia.
_______
3.- ADOPCIÓ BANDERA VILAFRANQUERA.-
El sr. Jaume Català explica que aquest acord vendria a continuar el que es va adoptar sobre el manual d’identitat corporativa del poble.
Passat el punt a votació, la Corporació per 5 vots a favor del PSM i 3 abstencions del PP, aprova la següent
PROPOSTA DE BATLIA
Atès que el poble de Vilafranca de Bonany no té definida una bandera
HE RESOLT proposar al ple que adopti els següents acords:
Primer.- Adoptar la bandera vilafranquera (quatre barres roges horitzontals sobre fons groc i amb l’escut de Vilafranca de Bonany en mig).
Segon.- Exposar-ho al públic per un termini de quinze dies a efectes de reclamacions, tal i com disposa l’article 3.d. del Decret 7 / 1988 de 11 de febrer.

Cap comentari:

Publica un comentari